ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์พร พารารัมย์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญนลิน ใสโศก
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3