ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววรรณวิมล แก้วสุขโข
ครูธุรการ

นางสาวณัฐธนภา รุ่งเรืองประมง
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6