ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนันท์ยเรศ ศิริยา
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ