ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเกียรติ สถิตไชยนนท์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ