ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวีชัย บัวสนธิ์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5