ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิภา สารสุข
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศรศิริ พันธ์แก่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2