ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชนินันท์ เชยสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนารักษ์ ยืนยง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสมบัติ นาคมอญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายปุลวัชร ผ่อนเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2