ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประภัสสร อาษานอก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปารดา วงศ์ชนเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางปาริชาติ เก้าอุดม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกวิตา เลิศตละวนิชา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจินตนา ซึ้งสีคู้
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุภาภรณ์ ดอนถวิล
ครูบรรณารักษ์