ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพิมพ์เกศ พจน์อโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาววัลลภา ขันทอง
ครูพี่เลี้ยง