ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 282) 01 ต.ค. 59
ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 282) 26 ต.ค. 58
รานงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 283) 30 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 307) 30 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 270) 15 ก.ย. 60
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 758) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 651) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 654) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 726) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 675) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 666) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 745) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 704) 21 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 568) 04 มี.ค. 58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องอ (อ่าน 547) 28 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (อ่าน 489) 28 ก.พ. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องออกกำลังกาย (อ่าน 619) 10 ก.พ. 58
แบบรายงานการประชุม อบรมหรือสัมมนา (อ่าน 880) 07 มิ.ย. 57
รายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 721) 07 มิ.ย. 57
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 709) 07 มิ.ย. 57
ราษฎร์บำรุงสารประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 649) 07 มิ.ย. 57
ราษฎร์บำรุงสารประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 646) 23 พ.ค. 57
วัตกรรม Best Practice ของโครงการ"โรงเรียนสุจริต" อาสาจราจรน้อย สู่ความเป็นสุจริต (อ่าน 5340) 31 มี.ค. 57
ราษฎร์บำรุงสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 722) 05 ก.พ. 57
ราษฎร์บำรุงสารประจำเดือนมกราคม 2557 (อ่าน 708) 04 ม.ค. 57
ชาว วรบ. ร่วมลดโลกร้อน (อ่าน 764) 04 ม.ค. 57
โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก (อ่าน 797) 16 ธ.ค. 56
ราษฎร์บำรุงสารประจำเดือนธันวาคม 2556 (อ่าน 714) 13 ธ.ค. 56
ราษฎร์บำรุงสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (อ่าน 717) 13 ธ.ค. 56
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 (อ่าน 1209) 07 ธ.ค. 56
ผลงานส่งเสริมกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 867) 28 พ.ย. 56
เผยแพร่ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี ๒๕๕๕ (อ่าน 690) 04 ก.ย. 56
เผยแพร่ การกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 855) 02 ก.ย. 56
เผยแพร่ ตารางค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 747) 02 ก.ย. 56
เผยแพร่ บทคัดย่อ (อ่าน 794) 10 ส.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันและตารางการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1073) 01 ส.ค. 56
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 (อ่าน 841) 10 ก.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1999) 05 ก.ค. 56
เผยแพร่ กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และเขียนของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 870) 28 มิ.ย. 56
ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556 (อ่าน 769) 27 มิ.ย. 56