ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                             สถิตินักเรียน ปีการศึกษา  2560


ชั้น

       ชาย

      หญิง

      รวม

อ. 1/1          16          10        26
อ. 2/1          19         15        34
รวม

         35

        25

       60

ป. 1/1          19         13        32
ป. 1/2          20         12        32
ป.2/1          10         14        24
ป.2/2          13         12        25
ป.3/1          21         18          39
ป.3/2          23         17        40
รวมป.1-3

        106

        86

     192

ป. 4/1           20         15         35
ป. 4/2           22         12        34
ป. 5/1           16         15        31
ป. 5/2           17         15        32
ป. 6/1           13         23        36
ป. 6/2           23         13        36
รวมป.4-6

        111

        93

     204

รวม ประถม

        217

      179

     396

รวมทั้งหมด         252        204      456