ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์


พันธกิจ


1.   พัฒนาผู้เรียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง    มีวินัย   มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

2.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักไตรสิกขา

3.   จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่อาเซียน

4.   จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่ผู้เรียน

5.   พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล

6.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

7.   พัฒนาครู ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

8.   พัฒนาโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมในการบริหารและจัดการเรียนรู้

9.   ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชน


เป้าประสงค์


1.   นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ( สพฐ. ) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

2.   นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีอุปนิสัยพอเพียง    มีวินัย     มีความซื่อสัตย์สุจริต     มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

3.   นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักไตรสิกขา

4.   โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่เป็นระบบปัจจุบันและสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล

5.   ครูไม่น้อยกว่า  90  มีการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

6.   มีการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการแสวงหาความรู้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

7.   โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน

8.   โรงเรียนเป็นสังคมแห่งปัญญา  มีบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร พร้อมรับสังคมอาเซียน