ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

   ภายในปี  2563 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงร่วมกับชุมชนจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  วิถีพุทธ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งสู่ความเป็นสากล