ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนสัญลักษณ์ของโรงเรียน

เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง  และท้องทะเล อยู่ใต้รูปเสมา


รูปเสมา หมายถึง สัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ

เจดีย์เงิน หมายถึง พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

เจดีย์ทอง หมายถึง พระพุทธเจ้าศาสดาแห่งศาสนาพุทธ

ท้องทะเล หมายถึง การใฝ่หาความรู้ที่ไร้ขีดจำกัด


อัตลักษณ์

 ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  พูดจาไพเราะ


เอกลักษณ์

โรงเรียนวิถีพุทธ  สุจริต  สู่ความพอเพียง


คำขวัญประจำโรงเรียน

รักษ์สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ


สุภาษิตประจำโรงเรียน

วิริเยน  ทุกขมจฺ  เจติ

คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - ชมพู