ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง   ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท   กม.45  เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลบางปู  อำเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ   โทรศัพท์ / โทรสาร  0-2707-7076  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียน  456  คน  แบ่งเป็น 14   ห้องเรียน   มีเขตพื้นที่บริการ   2 หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนตาเจี่ย และหมู่ที่  2 ชุนชนตาก๊ก

          โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  11  ไร่   2   งาน  โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่  28   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดย หลวงดลยานุรักษ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นผู้ทำพิธีเปิดโรงเรียน ซึ่งมี นายเที่ยง เกิดแสง  เป็นครูใหญ่คนแรกและได้อาศัยศาลา วัดราษฎร์บำรุง (ตาเจี่ย) เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว