ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 56 โครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก โดย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
17 ก.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
16 ก.ค. 56 โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ต้านภัยยาเสพติดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
15 ก.ค. 56 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์
ซาฟารีเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
09 ก.ค. 56 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา